Tepelná čerpadla geoTHERM VWL S

PENB

Energetická náročnost budov podle zákona 318/2012 Sb. (Z318-2012.pdf)

Co je to energetická náročnost budovy?

Energetickou náročností budovy se rozumí vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, větrání, chlazení, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

Kdo je oprávněn zpracovat průkaz energetické náročnosti budov?

Podle § 10 zákona 318/21012 Sb. je oprávněn průkazy energetické náročnosti budov vypracovat energetický specialista. Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem k:

a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,

b) zpracování průkazu, částka 117 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 Strana 4065

c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo

d) provádění kontroly klimatizačních systémů.

Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou

a) složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku zkoušky podle § 10a,

b) způsobilost k právním úkonům6g),

c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,

d) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce

Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a příslušná délka praxe.

Energetický specialista je povinen

a) předat průkaz , energetický audit a energetický posudek vlastníkovi budovy,

b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a;

c) opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz vlastnoručním podpisem, svým jménem a číslem oprávnění uděleným ministerstvem a datem zpracování;

d) průběžně vést v elektronické podobě evidenci o provedených činnostech vztahujících se k § 6a, 7a, 9 a 9a a na vyžádání předat údaje z této evidence v elektronické podobě ministerstvu; vzor evidence o provedených činnostech stanoví prováděcí právní předpis,

e) předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, k zpracovaným průkazům a k zpracovaným energetickým auditům a energetickým posudkům,

f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,

g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud 1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo je v pracovním nebo obdobném vztahu nebo má majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo  je osobou blízkou6g) k osobám podle bodu 1,

h) absolvovat přezkušování podle § 10a,

i) na vyžádání ministerstva doložit v úředně ověřené kopii dokumenty prokazující splnění podmínek podle odstavce 2 písm. d),

j) zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s ustanovením § 6a odst. 3 a 5, § 7a odst. 4 a 6, § 9 odst. 2 a 5 a § 9a odst. 3 a 5.

(7) Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné průběžné aktualizační odborné vzdělávání podle § 10a (dále jen „průběžné vzdělávání“); součástí této povinnosti je podání žádosti o absolvování průběžného vzdělávání ministerstvu nejpozději 3 měsíce

před uplynutím 3 let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu absolvování posledního průběžného vzdělávání.

(8) Žádost o průběžné vzdělávání obsahuje údaje podle § 10c odst. 1 a

a) druh oprávnění podle odstavce 1, ke kterému se bude průběžné vzdělávání vztahovat,

b) kopii dokladu o posledním absolvování průběžného vzdělávání,

c) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

(9) Vzor žádosti o udělení oprávnění, vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání a náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech stanoví prováděcí právní předpis.

Legislativa

 • Zákon 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MPO ČR č.78/2013 Sb. z 22. března 2013
 • TNI 73 0331 Energetická náročnost budov–Typické hodnoty pro výpočet. Duben 2013.
 • ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách–Výpočet tepelného výkonu. Březen 2005. Včetně opravy č.1 ze srpna 2005.
 • ČSN EN 832 Tepelné chování budov. Výpočet spotřeby tepla na vytápění. Obytné Budovy.
 • ČSN EN ISO 13 790 Tepelné chování budov. Výpočet spotřeby tepla na vytápění.
 • ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov. Termíny a definice. Vydáno červen 2006.
 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Požadavky. Vydáno v říjnu 2011. Včetně změny Z1 vydané v dubnu 2012.
 • ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Návrhové hodnoty veličin. Listopad 2011.
 • ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov. Výpočtové metody. Vydáno červen 2006.
 • ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce-Tepelný odpor a součinitel. Prostupu tepla. Výpočtová metoda. Vydáno prosinec 2008.
 • ČSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích-Lineární činitel prostupu tepla. Zjednodušené metody a orientační hodnoty. Vydáno únor 2009.
 • ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov. Přenos tepla zeminou. Výpočtové metody.

Vydáno únor 2009.

PENB